Szakkifejezések

 • ‘de minimis’ támogatás

  ‘de minimis’ támogatás

  ’de minimis’ általában: adott határt nem elérő, ezért (jogi) szempontból könnyített szabályok alá eső. Támogatásoknál az EU által engedélyezett bruttó támogatás-tartalom, melynek felső határa 200 ezer euró, három üzleti évre vonatkoztatva.
 • 5 éves görgetett Belső Megtérülési Ráta (5 year Rolling IRR)

  5 éves görgetett Belső Megtérülési Ráta (5 year Rolling IRR)

  Az 5 éves görgetett belső megtérülési ráta minden év végén az utolsó 5 éves időhorizont belső megtérülési rátájának alakulását mutatja.
 • A “pulton át”, vagyis a tőzsdén kívűl (OTC) (Over-the-counter (OTC))

  A “pulton át”, vagyis a tőzsdén kívűl (OTC) (Over-the-counter (OTC))

  Rendszerint a tőzsde jegyzési feltételeinek meg nem felelő, ezért ott nem jegyzett részvények elnevezése. Ezeket a részvényeket a brókerek és a kereskedők egymás között telefonon vagy számítógépes hálózatokon keresztül adják-veszik.

 • A befektetett összeg kivétele (Divestment)

  A befektetett összeg kivétele (Divestment)

  A befektetett összeg kivétele

  Lásd: Kilépés.

 • A befizetett tőkére vetített jövedelem (D/PI) (Distributions to paid-in capital (D/PI)

  A befizetett tőkére vetített jövedelem (D/PI) (Distributions to paid-in capital (D/PI)

  A D/PI a (korlátolt felelősségű) befektetők részére kifizetett összes jövedelmet mutatja, a befizetett tőkerészesedésük arányában. A DPI a költségek és jutalékok levonása után fennmaradó nettó érték. Gyakori elnevezése: “cash-on-cash” hozam. Az alapnak az egyes befektetéseken realizált hozamának a relatív mérőszáma.

  Lásd: Megvalósulási arány, Maradványérték, RV/PI és TV/PI.

 • A befizetett tőkére vetített maradványérték (RVPI) (RVPI - Residual Value to Paid-In)

  A befizetett tőkére vetített maradványérték (RVPI) (RVPI - Residual Value to Paid-In)

  A befizetett tőkére vetített maradványérték a befizetett tőkerészesedés arányában a (korlátolt felelősségű) befektetőknek járó alapban maradó összeget jelenti.

  Az RVPI a költségek és jutalékok levonása után fennmaradó nettó érték. Ez az alap által “nem realizált” haszon.

 • A befizetett tőkére vetített teljes érték (TV/PI) (TVPI) (Total value to paid-in (TV/PI) )

  A befizetett tőkére vetített teljes érték (TV/PI) (TVPI) (Total value to paid-in (TV/PI) )

  A befizetett tőkére vetített teljes érték. A befizetett tőkére vetített osztalék (D/PI) és a befizetett tőkére vetített maradványérték (RV/PI) összege.

  A TV/PI a költségek és jutalékok levonása utáni nettó érték.

 • A korlátlan felelősségű partner kötelezettségvállalása (General partner’s commitment)

  A korlátlan felelősségű partner kötelezettségvállalása (General partner’s commitment)

  Az alapkezelő rendszerint a saját tőkéjét is befekteti az alapba a befektetőkével együtt, ami növeli az alap iránti bizalmat. A korlátolt felelősségű partnerek elvárják, hogy a korlátlan felelősségű tag legalább 1-3%-ot jegyezzen le az alapból.

 • A többszörös vagy relatív értékelés (Multiples or Relative Valuation)

  A többszörös vagy relatív értékelés (Multiples or Relative Valuation)

  Ennél a módszernél úgy becsülik meg egy vagyontárgy értékét, hogy egy hasonló vagyontárgy árát veszik alapul és azt megszorozzák egy változóval. Ez a változó függhet például a nyereségtől, a cash-flow-tól, a könyv szerinti értéktől, vagy az értékesítési árbevételtől.

  Lásd: P/E arány.

 • Adáslevél (Debenture)

  Adáslevél (Debenture)

  A cégnek a saját eszközein túli eladósodását lehetővé tevő eszköz.

 • Adósság / részvénytőke arány (Debt/equity ratio)

  Adósság / részvénytőke arány (Debt/equity ratio)

  A cég eladósodottságnak mércéje, a hosszú lejáratú adósság osztva a befektetők részvényeinek összértékével.

 • Adósságráta (Debt ratio)

  Adósságráta (Debt ratio)

  Az adósságráta a hitellel fedezett tőke ás a teljes tőke hányadosa.

 • Adósságszolgálat (Debt service)

  Adósságszolgálat (Debt service)

  Egy adott időszakban a fennálló hiteltartozás kamatainak és a lejáró tőketörlesztéseknek a kifizetéséhez szükséges összeg.

 • Ajánlat (Offer)

  Ajánlat (Offer)

  Azon új cégnek a kivásárlásra kerülő célvállalatra tett ajánlata, amelyet a magántőke-befektető és a célvállalatból az új tulajdonosok közé átkerült vezetők hoztak létre.

 • Ajánlattevő (Offeror)

  Ajánlattevő (Offeror)

  Azon új cég, amelyet azért alapítottak, hogy a kiszemelt cégre ajánlatot tegyen.

 • Ajtónyitók (Professzionális befektetési tanácsadók) (Gatekeepers)

  Ajtónyitók (Professzionális befektetési tanácsadók) (Gatekeepers)

  Speciális tanácsadók, akik segítséget nyújtanak vállalati és intézményi befektetők magántőke befektetők befektetéseihez.

 • Akvizíció (Acquisition)

  Akvizíció (Acquisition)

  Vállalatfelvásárlás: egy cég fölötti ellenőrzési jog, hatalom vagy tulajdonjog megszerzése.
 • Alap (Fund)

  Alap (Fund)

  A magántőke-alap egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi több részvényes közös befektetését nem nyilvános (magán)cégek részvényeibe, vagy részvény jellegű értékpapírjaiba. Az alapok működhetnek részvénytársasági vagy korlátolt felelősségű formában.

  Lásd: Korlátolt felelősségű társulás.

 • Alapítás (Inception)

  Alapítás (Inception)

  Az a kezdő időpont, ahonnan a belső megtérülési rátát számolják, az alapítás éve, az első tőkelehívás dátuma.

  Lásd: Belső megtérülési ráta, Horizont belső megtérülési ráta.

 • Alapítás éve (Vintage year)

  Alapítás éve (Vintage year)

  Az alap létrehozásának és az első tőkelehívásnak az éve.

 • Alapkezelői díj (Management fees)

  Alapkezelői díj (Management fees)

  A magántőke-alap kezeléséért járó díj. Az éves kezelői díj a befektetők által befizetett kezdeti összeg bizonyos százalékával egyenlő.

 • Alapok alapja (esernyőalap) (Fund of funds)

  Alapok alapja (esernyőalap) (Fund of funds)

  Olyan alap, amely más alapok részvényeit vásárolja meg. Az újonnan létrejövő alapok részvényeibe fektető esernyőalap az un. elsődleges alapok alapja. A már meglévő alapokba fektető esernyőalap az un. másodlagos alapok alapja.

 • Alárendelt kölcsön (Subordinated debt)

  Alárendelt kölcsön (Subordinated debt)

  Más tartozásoknál alacsonyabb besorolású kölcsönök, melyek utoljára lesznek kiegyenlítve felszámolás esetén. Vesd össze: Elsőrendű (senior) kölcsön  
 • Allokáció (Allocation)

  Allokáció (Allocation)

  Egy ajánlattétel alkalmával egy befektető, bróker vagy másodlagos forgalmazó számára garantált értékpapírok darabszáma.
 • Alternatív befektetési alapkezelőkről szóló irányelv, ABAK (AIFMD)

  Alternatív befektetési alapkezelőkről szóló irányelv, ABAK (AIFMD)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve az alternatív befektetési alapkezelőkről. Ezek az alapkezelők olyan alternatív befektetési alapokat kezelnek (például az európai kockázati tőke,- vagy magántőke alapokat), amelyekre nem terjed ki az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendeletek összehangolásáról szóló 2009/65/EK nevű ÁÉKBV irányelv.

  A direktíva hatálya alá csak az 500 millió euró értékűnél nagyobb alapok kezelői tartoznak. A rendelkezés érinti az alapkezelők működését, az általuk igénybe vett szolgáltatások nyújtóival kialakítandó kapcsolatot, az letétkezelői (őrzési/felügyeleti) kereteket, a cégértékelési eljárásokat, azaz a vagyoni eszközökre vonatkozó független értékelés rendszerét, a kockázat- és likviditáskezelési gyakorlatot, a hitelfelvételi korlátozásokat, a javadalmazási politikát és a marketing módszereket. Az alapkezelőkre jelentéstételi kötelezettséget ró a befektetők és a szabályozó hatóság felé, valamint többségi tulajdonosi pozíció esetén a felvásárolt cégek felé is.

 • Angyali finanszírozás (Angel financing)

  Angyali finanszírozás (Angel financing)

  Egy független, gazdag magánszemély befektető által rendelkezésre bocsátott tőke. Lásd: üzleti angyal
 • Aukció (Auction)

  Aukció (Auction)

  Olyan folyamat, melynek keretében egy befektetési bank meghív magántőke-alapokat és felkínál részükre egy bizonyos céget árverés útján történő értékesítésére.

 • Az alap életkora (Fund age)

  Az alap életkora (Fund age)

  Az alap kora (években), az első lehívástól az IRR kiszámításáig eltelt idő.

 • Az alap kapitalizációja (Fund Capitalisation)

  Az alap kapitalizációja (Fund Capitalisation)

  Az alapba a befektetők által lejegyzett teljes tőke összege

 • Az alap mérete (Fund size)

  Az alap mérete (Fund size)

  Az összes befektető által az alapba befektetett összes tőke.

 • Az alap specializációja (befektetési fázis) (Fund focus (investment stage)

  Az alap specializációja (befektetési fázis) (Fund focus (investment stage)

  Az alap befektetési stratégiája specializálódhat befektetési fázisra, tevékenységi területre, vagy a földrajzi elhelyezkedésre. Ezzel szemben az általános alap nem koncentrál sem földrajzi egységre, sem üzleti szektorra, sem fejlődési fázisra.

 • Bankhitel refinanszírozása (Refinancing bank debt)

  Bankhitel refinanszírozása (Refinancing bank debt)

  A cég tőkeáttételi szintjének csökkentését célzó finanszírozás.

 • Bázispont (Basis point)

  Bázispont (Basis point)

  Egy százalék század része (0.01%). A hozamok vagy kamatlábak változásainak vagy különbségeinek mérésére szolgál.

 • Befektetési ajánlatok (Deal flow)

  Befektetési ajánlatok (Deal flow)

  A magántőkealap befektetési lehetőségeinek száma.

 • Befektetési alap (Mutual fund)

  Befektetési alap (Mutual fund)

  Egy nyíltvégű alap annyi részvényt hoz forgalomba, amennyit a befektetők igényelnek. Ahogy a pénz áramlik be az alapba, az alap egyre no. Ha pénzt vonnak ki az alapból, akkor az alap forgalomban levő részvényeinek száma csökken. A nyíltvégű alapok esetenként nem hozzáférhetők újabb befektetők számára, de a korábbi befektetők további összegeket fektethetnek be az alapba.

  Vesd össze: Zártvégű alapok.

 • Befektetési céltársaság (Investee company)
 • Befektetési filozófia (Investment philosophy)

  Befektetési filozófia (Investment philosophy)

  Az alapkezelők meghirdetett befektetési stratégiája vagy célpontjai.

  Lásd: Fókusz.

 • Befektetési ügynök (Placement agent)

  Befektetési ügynök (Placement agent)

  Egy olyan személy vagy vállalkozás, aki/amely ügynökként működik közre a magántőke-alap tőkéjének összegyűjtésében.

 • Befektethető tőke (Tőkepotenciál) (Overhang)

  Befektethető tőke (Tőkepotenciál) (Overhang)

  Az iparágban további befektetésekre rendelkezésre álló magántőke.

 • Befizetett tőke (Paid-in capital)

  Befizetett tőke (Paid-in capital)

  A befektető által az alap számára odaígért tőkéből az alapba ténylegesen átutalt része. Összesített (kumulált) lehívott összegnek is nevezik.

 • Befolyásmentesség (Arm’s-length)

  Befolyásmentesség (Arm’s-length)

  Magánszemélyek vagy cégek közötti, tisztán gazdasági megfontolásokon alapuló együttműködés. Minden más tényező hatása (például közös tulajdonos, anya- és leányvállalati kapcsolat a cégek között, családi kapcsolatok vagy magánszemélyek közötti üzleti kapcsolatok) ki van zárva.
 • Bekerülési áron számított portfólió (Portfolio at cost)

  Bekerülési áron számított portfólió (Portfolio at cost)

  A vizsgált időszak végéig megtörtént összes olyan magán- és kockázati tőkebefektetés bekerülési áron számított összege, ami még nem került visszaváltásra.

 • Belső megtérülési ráta (IRR, Internal Rate of Return)

  Belső megtérülési ráta (IRR, Internal Rate of Return)

  A belső megtérülési ráta az alap alapításától adott időpontig a (korlátolt felelősségű) befektetők által megkeresett nettó hozam.

  Éves tényleges összesített megtérülési rátaként számolják ki, a befektetőknek történt havi utalások, valamint a maradványérték, mint a befektetőnek járó utolsó kifizetés figyelembevételével. A belső megtérülési ráta egy nettó mutató, az összes költség és jutalék levonása után. A belső megtérülési rátát a költségek és jutalékok nélküli, un. nem független, vagy részben ellenőrzött befektetési alapoknál egy fiktív költséggel és jutalékkal korrigálják.

 • Bizalmi ügyfél (Non-discretionary client)

  Bizalmi ügyfél (Non-discretionary client)

  Olyan ügyfél, aki részt vesz az alapkezelő azon döntéseinek meghozatalában, amelyek az ő vagyontárgyaira vonatkoznak.

 • Biztosíték nélküli hitel (Unsecured debt)

  Biztosíték nélküli hitel (Unsecured debt)

  A cég vagyonával nem biztosított hitel.

 • Biztosított hitel (Secured debt)

  Biztosított hitel (Secured debt)

  Olyan hitelek, melyeknek a biztosítókét a cég vagyontárgyai képezik.

 • Biztosított kötelezettség (Secured obligation)

  Biztosított kötelezettség (Secured obligation)

  Olyan hitel visszafizetési kötelezettség melynek biztosítéka a vagyontárgyakra vonatkozó zálogjog.

 • Cash flow módszer a részvény értékelésére (Cash Flows to Equity Valuation)

  Cash flow módszer a részvény értékelésére (Cash Flows to Equity Valuation)

  A DCF modell egy változata, mely a részvény értékének kiszámítására szolgál úgy, hogy a cég részvényeseinek a jövőben várható pénzáramlásokat diszkontálja, a saját tőke költségén.

 • Céges visszavásárlás (Company buy-back)

  Céges visszavásárlás (Company buy-back)

  A portfólió cég visszavásárolja mások tulajdonában lévő részesedéseit.

 • Célvállalat (Target company)

  Célvállalat (Target company)

  Az a cég amelyre a befektetési ajánlat vonatkozik. A nyilvánosan jegyzett cégből nyilvánosan nem jegyzett céggé történő átalakulásnál ez a cég az a nyilvánosan jegyzett cég, amelybe egy befektető azzal a céllal fektet be, hogy azt visszaalakítsa nyilvánosan nem jegyzett céggé.

 • Családi vagyonkezelő (Family Office)

  Családi vagyonkezelő (Family Office)

  Egy vagy több család számára befektetési vagyonkezelést és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezet.

 • Csillag (sztár) (Star)

  Csillag (sztár) (Star)

  Egy olyan sikeres befektetés, mely kiegyenlíti az alap más befektetéseinek a veszteségeit.

 • Csökkentett értékelés melletti finanszírozás (Down Round)

  Csökkentett értékelés melletti finanszírozás (Down Round)

  Olyan cégnek történő ismételt részvénytőke juttatás, melyet az adott időpontban kevesebbre értékelnek, mint az előző finanszírozási körben.

 • Diszkontált pénzáramlás (DCF) (Discounted cash flow (DCF))

  Diszkontált pénzáramlás (DCF) (Discounted cash flow (DCF))

  Egy befektetés értékének felbecsülése a tervezett pénzáramlások diszkontált értékei alapján, figyelembe véve a tényt, hogy egy Euro holnap kevesebbet ér, mint ma.

 • Egy részvényre jutó éves nettó jövedelem (Fully diluted earnings per share)

  Egy részvényre jutó éves nettó jövedelem (Fully diluted earnings per share)

  Az egy törzsrészvényre eső jövedelmet úgy számítják ki, mintha minden garancia és opció le lenne hívva, valamint minden beváltható kötvény és elsőbbségi részvény (valamint bizonyos átváltható tartozás) már be lenne váltva. Az egy részvényre jutó nettó jövedelem a cég valós jövedelmezőségének a legjobb mutatója.

 • Egységes árazás (Flat Pricing)

  Egységes árazás (Flat Pricing)

  Egy egységes árazási megállapodás keretében a vállalkozó vagy a vezetők és a kockázati tőkebefektető azonos árat fizet az összes törzsrészvényért. Az alap a befektetők maradék pénzét más típusú részvények (pld. átváltható hitellevél, elsőbbségi részvény, stb.) vásárlására használja.

  Lásd: Irigység faktor.

 • Együttértékesítési jog (Tag-along Rights)

  Együttértékesítési jog (Tag-along Rights)

  Ha egy részvényes eladja a birtokában levő részvényeket, akkor a kockázati tőkebefektető követelheti, hogy az ő részvényeit is adják el ugyanolyan feltételekkel ugyanannak a vevőnek.

 • Együttértékesítésre kötelezés joga (Drag-along rights)

  Együttértékesítésre kötelezés joga (Drag-along rights)

  Ha egy kockázati tőkebefektető eladja a részesedését, akkor követelheti, hogy más befektetők is ugyanannak a vevőnek adják el a részesedésüket.

  Lásd: Összeárazási jog

 • Eladási opció (Put option)

  Eladási opció (Put option)

  Egy befektetőnek az a joga, hogy az érintett céggel vagy egy másik befektetővel egy bizonyos számú részvényt egy adott időszakon belül vagy egy adott időpontban, rögzített áron visszavásároltasson.

  Lásd még: Vételi opció.

 • Elbűvölés (Nagyzolás) (Grandstanding)

  Elbűvölés (Nagyzolás) (Grandstanding)

  Amikor egy tapasztalatlan magántőke-alap egy fiatal, fejlődő céget belehajszol a tőzsdei megjelenésbe csak azért, hogy saját mutatóit javítsa.

 • Ellenséges ajánlat (Hostile offer (or hostile bid)

  Ellenséges ajánlat (Hostile offer (or hostile bid)

  Olyan, a megcélzott vállalatra tett ajánlat, amelyet a célvállalat igazgatói nem javasolnak részvényeseiknek elfogadásra.

 • Előélet (szakmai tapasztalat) (Track record)

  Előélet (szakmai tapasztalat) (Track record)

  Egy magántőke-alap kezelő cég szakmai tapasztalata, története és múltbeli teljesítménye.

 • Előresorolt elsőbbségi részvény (First preferred stock)

  Előresorolt elsőbbségi részvény (First preferred stock)

  Olyan elsőbbségi részvény, mely osztalék- és vagyonfelosztás vonatkozásában megelőzi a többi elsőbbségi vagy törzsrészvényt.

 • Előszerződés (Term Sheet)

  Előszerződés (Term Sheet)

  A javasolt befektetés alapvető pénzügyi és egyéb feltételeit összefoglaló rövid dokumentum. Általában nem kötelező érvényű, de tartalmazhat a befektetőre és a cégre vonatkozó kötelezettségeket.

  Vesd össze: Szándéknyilatkozat.

 • Elővásárlási jog (Pre-emption rights)

  Elővásárlási jog (Pre-emption rights)

  A részvényesek joga, hogy egy kilépő részvényes részvényeiből elsőként vásároljanak (eladási elővásárlás) vagy előjegyezzék a cég újkibocsátású részvényeit (kibocsátási elővásárlás).

 • Előzetes cégismertető brosúra (Teaser)

  Előzetes cégismertető brosúra (Teaser)

  Egy rövid cégbemutató, melyet eladás vagy árverés előtt kiküldenek a potenciális vevőknek.

 • Első kör (First stage/round)

  Első kör (First stage/round)

  Egy cég indulását követő első olyan tőkebefektetés, amelyben kockázati tőkealap vesz részt.

 • Első tőzsdei megjelenés (IPO) (IPO (Initial Public Offering) )

  Első tőzsdei megjelenés (IPO) (IPO (Initial Public Offering) )

  A cég részvényei első alkalommal kerülnek tőzsdei forgalomba. A cég részvényeinek első tőzsdei bevezetése az egyik módszer a magántőke-alap kilépésére egy befektetésből.

  Lásd: Kilépés.

 • Elsőbbségi osztalék (Preferred return)

  Elsőbbségi osztalék (Preferred return)

  Vagy egy előre meghatározott osztalék (1), amit a befektetőknek azelőtt kell megkapniuk, mielőtt a korlátolt felelősségű befektetők között bármilyen osztalékot szétosztanának. Vagy egy adott értéket határoznak meg (2), amit az alap nettó eszközértékének el kell érnie mielőtt a korlátolt felelősségű befektetők között bármilyen osztalékot kezdenének el szétosztani.

 • Elsőbbségi részvény (Preference shares (or preferred stock))

  Elsőbbségi részvény (Preference shares (or preferred stock))

  Olyan részvény, melynek előjogai vannak a többi részvénnyel szemben, pld. elsőként kapja meg az osztalékot, likvidálás esetén elsőként kerül kifizetésre. Esetenként ezek a részvények visszaválthatók, különleges szavazati jogot biztosítanak, illetve átválthatók törzsrészvényekre. A kockázati tőkebefektetők általában átváltható elsőbbségi részvényekbe fektetnek.

  Lásd: Kumulált elsőbbségi részvények.

 • Elsődleges kibocsátás (  Primary distribution)

  Elsődleges kibocsátás (  Primary distribution)

  A kibocsátó saját maga hozza forgalomba a részvényeket, szemben a már meglévő tulajdonosok által végzett másodlagos kibocsátással (újraelosztással).

 • Elsőkörös befektetés (Initial investment)

  Elsőkörös befektetés (Initial investment)

  A megfinanszírozandó cégbe történő első kockázati befektetés.

  Vesd össze: Követő befektetés.

 • Elsőrendű (senior) kölcsön (Senior debt)

  Elsőrendű (senior) kölcsön (Senior debt)

  Olyan adósság, mely magasabb prioritást élvez visszafizetéskor, mint a közönséges, nem biztosított hitelezőké. Rendszerint alacsony kockázatú cégeknek nyújtott hosszú lejáratú finanszírozásra, vagy a későbbi fázis finanszírozására használják.

  Vesd össze: Alárendelt kölcsön.

 • Elvárt hozam (Hurdle rate)

  Elvárt hozam (Hurdle rate)

  Az a belső megtérülési ráta, melyet az alapkezelőnek a befektetők számára biztosítaniuk kell ahhoz, hogy az átvitt jutalékukat (nyereségrészesedésüket) megkaphassák.

 • Engedélyezett átruházás (Permitted transfer)

  Engedélyezett átruházás (Permitted transfer)

  Olyan részvényátruházás, amikor a részvényeket nem kell először a meglevő tulajdonosoknak felajánlani.

 • Eszközértékesítés (Asset deal)

  Eszközértékesítés (Asset deal)

  Az alaptevékenységhez nem szükséges eszközök értékesítése.

  Vesd össze: Részvényügylet.

 • Eszközfedezet (Asset cover)

  Eszközfedezet (Asset cover)

  A bankok által az eladósodási plafon kiszámításához használt egyik mutató. Jelzi, hogy meddig nyújt a cég vagyona fedezetet a hitelekre. A bankok különböző szorzókkal súlyozzák a különböző eszközosztályokat, likviditásuk és a felértékelésük megbízhatósága alapján.

 • Eszközfelosztás (Asset allocation)

  Eszközfelosztás (Asset allocation)

  Arra vonatkozik, hogy egy alapkezelő miként osztja meg befektetési portfólióját a különböző befektetési kategóriák között (mint pld. részvények, kötvények, kockázati tőke).
 • Eszközosztály (Asset class)

  Eszközosztály (Asset class)

  Olyan befektetési kategóriák, melyeket az eltérő kockázatok, likviditások és hozamok alapján különböztetnek meg.
 • Eszközvásárlási megállapodás (Asset purchase agreement)

  Eszközvásárlási megállapodás (Asset purchase agreement)

  Olyan megállapodás, amely alapján egy vagy több vásárló megvesz bizonyos eszközöket, és átvállal bizonyos (a megvásárolt eszközökhöz kötődő) kötelezettségeket egy vagy több eladótól. A megállapodás tartalmazza az eladott eszközök és átvállalt kötelezettségek pontos leírását, szavatosságvállalásokat, az esetleges kártalanítás feltételeit, az eszközök és kötelezettségek harmadik fél felé történő átruházásához szükséges engedélyeket és tennivalókat. Rendszerint tartalmaz zárást követő kötelezettségvállalásokat (mint például az eladók azon kötelezettségét, miszerint továbbra is teljesíteniük kell azokat a kötelezettségeket, amelyek kapcsán az átruházás nem, nem egyszerűen vagy szándékosan nem érvényesíthető az átruházáshoz kötődő hitelezőkkel és más harmadik személyekkel szemben).

 • Európai Kockázati és Magántőke Egyesület,  Invest Europe, (korábban EVCA)

  Európai Kockázati és Magántőke Egyesület,  Invest Europe, (korábban EVCA)

  Az európai kockázati- és magántőke szektor; befektetők és alapkezelők szakmai szervezete. Az érdekképviselet mellett, PR, kutatási, kapcsolatépítési, oktatási feladatokat is ellát.

 • Európai Kockázati Tőkealap Szabályozás (European Venture Capital Funds Regulation, EuVECA)

  Európai Kockázati Tőkealap Szabályozás (European Venture Capital Funds Regulation, EuVECA)

  Az 500 millió eurónál kisebb európai kockázati tőkealapokra vonatkozó jogi szabályozás, amely lehetővé teszi a határon átnyúló forrásgyűjtést a kockázati tőkealapok számára anélkül, hogy vállalniuk kellene az AIFMD szabályozás terheit. Azon alapok számára nyújt könnyített feltételeket, amelyek tőkéjük 70 százalékát kis- és középvállalatokba fektetik, s nem alkalmaznak befektetéseiknél tőkeáttételt.

 • European Securities and Markets Authority (ESMA)

  European Securities and Markets Authority (ESMA)

  Az Európai Unió pénzügyi szabályozó és ellenőrző intézménye, székhelye Párizs.

 • Fedezeti pont (Break-even point)

  Fedezeti pont (Break-even point)

  Egy olyan pont, amit a cég akkor ér el, amikor a jövedelme már pontosan megegyezik a költségeivel.

 • Fejlesztő tőkealapok (Development Fund)

  Fejlesztő tőkealapok (Development Fund)

  Olyan kockázati tőkealapok, melyek életciklusuk kezdeti szakaszán túlnövő, a terjeszkedéshez tőkét kereső cégekbe történő invesztációkra specializálódnak.

 • Fejlesztőtőke (Development capital)

  Fejlesztőtőke (Development capital)

  Lásd: Terjeszkedési tőke.

 • Felértékelés (Write-up)

  Felértékelés (Write-up)

  A befektetés értékének megnövelése. Az eszközérték felfelé történő módosítása könyvelési illetve beszámolási szempontok miatt.

 • Felfüggesztő feltétel (Conditions precedent)

  Felfüggesztő feltétel (Conditions precedent)

  Olyan feltételek, melyek teljesülése előfeltétele az ügylet létrejöttének, illetve teljesedébe menésének.

  Lásd: Nyugalmi tényező.

 • Felosztás (vagy részvénymegosztás) (Split (or stock split) )

  Felosztás (vagy részvénymegosztás) (Split (or stock split) )

  A cég forgalomban levő részvényei számának olyan növelése, amikor minden befektető tulajdonhányada változatlan marad. Elvileg a részvény piaci ára hasonló arányban csökken. Általában azért kerül rá sor, hogy azok a részvények, amelyeknek nagyon magas az egységára, elérhetővé váljanak a kisbefektetők számára is. Az igazgatótanács és néha a részvényesek jóváhagyását igénylő művelet.

 • Felső fél (Upper half)

  Felső fél (Upper half)

  A belső megtérülési ráta alapján csökkenő sorrendbe rendezett alapok közül a lista felső felében elhelyezkedő alapok.

 • Felső negyed (Felső kvartilis)

  Felső negyed (Felső kvartilis)

  Az a tartomány, amelybe a belső megtérülési ráta alapján csökkenő sorrendbe rendezett alapok felső negyede tartozik.
 • Felső negyed (Felső kvartilis) (Top Quarter)

  Felső negyed (Felső kvartilis) (Top Quarter)

  Azok az alapok tartoznak ide, melyek belső megtérülési rátája a felső negyedbe esik.

 • Felszámolás (Liquidation)

  Felszámolás (Liquidation)

  A portfólió cég eszközeinek olyan értékesítése egy vagy több érdeklődő részére, amikor a részvényesek az értékesítésből befolyt összegnek csak egy hányadát kapják meg.

 • Feltételek (Terms and conditions)

  Feltételek (Terms and conditions)

  A magántőke társulások működésének pénzügyi és vezetési feltételei.

 • Fordulók (Rounds)

  Fordulók (Rounds)

  A cég finanszírozásának fázisai. Az első forduló során kerül sor a külső tőke első befektetésére. A cég fejlődése nyomán a későbbi finanszírozási fordulók iránt más-más típusú befektetők érdeklődnek.

 • Független (külső) igazgató (Independent director)

  Független (külső) igazgató (Independent director)

  Az igazgatótanács olyan tagja, aki semmilyen más kapcsolatban nem áll a céggel.

 • Független alap (Independent fund)

  Független alap (Independent fund)

  Olyan alap, amelynek tőkéje főleg harmadik féltől származik.

  Vesd össze: Nem független alap, Félig ellenőrzött alap.

 • Garancia (Warranty)

  Garancia (Warranty)

  A cég aktuális állapotára vonatkozó, általában a részvényjegyzési vagy vásárlási megállapodásban szereplő nyilatkozat. Amennyiben ez nem bizonyul igaznak, akkor jogi alapot ad az anyagi kártérítésre.

 • Harmadik fázis / kör (Third stage/round)

  Harmadik fázis / kör (Third stage/round)

  A cég alapvető terjeszkedéséhez folyósított finanszírozás, amikor a cég értékesítési volumene már növekszik, és amikor már nullszaldós vagy már profitot is termel.

 • Hátralék (Arrearage)

  Hátralék (Arrearage)

  Az elsőbbségi részvények tulajdonosainak járó, még ki nem fizetett osztalékok. Lásd: Kumulált elsőbbségi részvény.

 • Helybéli vállalkozó (EIR) (Entrepreneur in residence (EIR))

  Helybéli vállalkozó (EIR) (Entrepreneur in residence (EIR))

  Cégek létrehozásában és sikeressé tételében tapasztalattal rendelkező személy, aki egy kockázati tőkealap részére végez tevékenységet, felhasználva kapcsolatrendszerét, egyéb erőforrásait új vagy már a portfólióban lévő cégek hasznára.

 • Helyettesítő tőke (másodlagos vásárlás) (Replacement capital (secondary purchase))

  Helyettesítő tőke (másodlagos vásárlás) (Replacement capital (secondary purchase))

  Egy cég létező részvényeinek megvásárlása egy másik magántőke-befektetőtől, vagy más részvényestől vagy részvényesektől.

 • Hitelből történő finanszírozás (Debt financing)

  Hitelből történő finanszírozás (Debt financing)

  Kötvények, részvények és más hitellevelek értékesítése útján történő finanszírozás.

 • Hitellel fedezett újratőkésítés (Leveraged recapitalisation)

  Hitellel fedezett újratőkésítés (Leveraged recapitalisation)

  Olyan tranzakció, melynek keretében a cég nagy mennyiségű készpénzt kölcsönöz, amelyet szétoszt a részvényesei között.

 • Hitellel történő kivásárlás (LBO) (LBO (leveraged buyout) )

  Hitellel történő kivásárlás (LBO) (LBO (leveraged buyout) )

  Olyan kivásárlás, melyben a kivásárlás lebonyolítására létrehozott új cég tőkestruktúrájában nagyon sok az adósság. A hitel túlnyomó része a célvállalat eszközeivel van biztosítva.

 • Hokiütő (Hockey stick)

  Hokiütő (Hockey stick)

  Egy gyors növekedésű vállalat nyereségének alakulását leíró görbe. Ez a magántőke-alap belső megtérülési rátájának alakulásával is ábrázolható, amint az a negatív tartományból pozitívba megy át.
  Lásd: J-görbe

 • Horizont belső megtérülési ráta (Horizon IRR)

  Horizont belső megtérülési ráta (Horizon IRR)

  A horizont belső megtérülési ráta az ágazat teljesítményének bemutatására szolgál. Az alap induláskori nettó eszközállományát tekinti kezdeti befizetésnek, s az időszak végi maradványértéket végső kifizetésnek.

  A belső megtérülési rátát e két érték, valamint az adott időszakban a befektetők által befizetett, vagy részükre kifizetett összegek alapján számítják ki. (Időhorizont).

 • Hozam (Yield)

  Hozam (Yield)

  Egy hiteleszköz olyan megtérülési mutatója, amikor a törlesztés és a kamat teljes egészében időben visszafizetésre kerül. Az aktuális hozam a kezdeti befektetés százalékában kifejezett kamat.

 • Hozamszorzók (Multiples)

  Hozamszorzók (Multiples)

  A hozamszorzók az eredetileg befektetett tőke hányadában, azaz egy egyszerű szorzószámmal fejezik ki a hozammal növelt bevételt.

 • Hozzáadott érték (Added value)

  Hozzáadott érték (Added value)

  Egy magántőke-alap kezelőjének különleges tapasztalata, tudása, vagy értékes üzleti kapcsolatrendszere, ami jelentős mértékben hozzájárúl azon cégek a fejlődéséhez, melyekbe befektetnek.
 • Induló cég (Start-up)

  Induló cég (Start-up)

  Alapítás alatt álló cégek illetve olyan cégek, melyek rövid ideje működnek, de amelyeknek termékei még nem kerültek kereskedelmi forgalomba.

  Lásd: Korai fázis.

 • Információhoz való jog (Information rights)

  Információhoz való jog (Information rights)

  A céggel kapcsolatos információkhoz való hozzájutást biztosító, szerződésben rögzített jog. Ilyen például a részvételi lehetőség az igazgatótanács ülésein. E jogot jellemzően a nem nyilvánosan jegyzett cégekbe befektető kockázati tőkebefektetők számára biztosítják.

 • Ingadozás (volatilitás) (Volatility)

  Ingadozás (volatilitás) (Volatility)

  A részvény árfolyamának ingadozása, az árfolyam időbeli változásának mértékét írja le.

  Lásd: Szórás.

 • Intézményi befektető (Institutional investor)

  Intézményi befektető (Institutional investor)

  Megfelelő tőkével és tapasztalattal rendelkező befektető, mint pld. befektetési társaság, befektetési alap, biztosítótársaság, nyugdíjalap, alapítvány. Több országban az intézményi befektetőket nem védik teljes körűen a jogszabályok, mivel azt feltételezik, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkeznek és képesek megvédeni az érdekeiket.

 • Intézményi befektető (Institutional investors)

  Intézményi befektető (Institutional investors)

  Jelentős összegű tőkével és befektetési tapasztalattal rendelkező, professzionális befektető szervezetek. Így például bankok, befektetési társaságok, befektetési alapok, biztosítótársaságok, nyugdíjalapok, vagy alapítványok.
 • Intézményi kivásárlás (IBO) (Institutional buyout (IBO) )

  Intézményi kivásárlás (IBO) (Institutional buyout (IBO) )

  Külső pénzügyi befektető (például magántőke-alap) megveszi a céget az eladótól. A korábbi vezetők kezdettől fogva benne lehetnek és megvehetnek egy kisebb tulajdoni hányadot, de a befektető hozhatja a saját új vezetőit is. Lásd: Kivásárlás.
 • Irigység faktor (Envy ratio)

  Irigység faktor (Envy ratio)

  Vezetői ki- vagy bevásárlás (MBO/MBI) esetén a vezetők és a befektető alap által a részesedésekért fizetett tényleges árak aránya a kivásárlás céljára létrehozott új cégben (NewCo).

 • J-görbe (J-curve)

  J-görbe (J-curve)

  A görbe a magántőke-alap által generált profitot mutatja az idő függvényében, annak indításától a lezárásáig. A kezelői díjnak és a bevezetési költségeknek az első lehívásból történő kifizetésének gyakorlata nem ad azonos értéket a könyv szerinti értékkel. Emiatt a magántőke-alap az elején negatív hozamokat mutat. Amikor az első értékesítések megtörténnek, akkor meredek emelkedésnek indul a hozamgörbe. 3-5 év után a belső megtérülési ráta már pontosan mutatja a végleges belső megtérülési rátát. Ez az idő általában rövidebb a kivásárlási alapoknál, a korai fázisba és a terjeszkedési fázisba fektető alapoknál.

  Lásd: Hokiütő.

 • Jegyzés (Listing)

  Jegyzés (Listing)

  Egy részvénynek egy elismert tőzsdén való jegyzése.

  Lásd: Árfolyamjegyzés.

 • Jegyzési feltételek (Listing requirements)

  Jegyzési feltételek (Listing requirements)

  Egy tőzsde azon szabványai, melyeknek az adott tőzsdén kereskedett részvényeknek meg kell felelniük. A jegyzési feltételek az egyes tőzsdék esetében eltérnek, de mindig tartalmaznak pénzügyi előírásokat és piaci kapitalizációra vonatkozó megkötéseket.

 • Jegyzett cég (Nyilvános cég) (Listed company)

  Jegyzett cég (Nyilvános cég) (Listed company)

  Olyan cég, melynek részvényeivel a tőzsdén kereskednek.

 • Jegyzett részvény (Listed security)

  Jegyzett részvény (Listed security)

  Olyan részvény, amely tőzsdei kereskedésre való jogosultságot szerzett. Ahhoz, hogy egy részvényt jegyezzenek a tőzsdén, a kibocsátónak a tőzsde jegyzési feltételeinek meg kell felelnie. A nem jegyzett részvényekkel a tőzsdén kívüli piacon, az un. “pulton keresztül” (OTC) kereskednek.

 • Jegyzett részvények kockázati felvásárlása (Venture purchase of quoted shares)

  Jegyzett részvények kockázati felvásárlása (Venture purchase of quoted shares)

  Jegyzett részvények felvásárlása abból a célból, hogy a részvény jegyzését megszüntessék, a részvényt a tőzsdéről kivezessék.

  Lásd: Jegyzés törlése, Nyilvánosan jegyzett cégből nem jegyzett (magán) céggé történő átalakulás.

   

 • Jegyzett tőke (Contributed capital)

  Jegyzett tőke (Contributed capital)

  Az alap tőkéjének az induláskor összegyűjtött (a befektetők által beígért) része, mely a magántőke-alapban lejegyzésre kerül.

 • Jelenérték (Present Value)

  Jelenérték (Present Value)

  A jövőbeli kifizetések diszkontálása azon kamatveszteség miatt, amely a kifizetés későbbi időpontjából adódik.

 • Jogosultságok (opciók) (Warrants)

  Jogosultságok (opciók) (Warrants)

  Általában hitelhez, kötvényhez, vagy elsőbbségi részvényhez kötődő kötelezettségvállalások. Ismert továbbá a részvényvásárlásra, a jegyzésre vonatkozó jogosultság (opció), amely lehetővé teszi, hogy egy befektető egy adott áron vásároljon a törzsrészvényekből.

 • Kapcsolati személyek ( Connected persons)

  Kapcsolati személyek ( Connected persons)

  Cégek kötődhetnek egymáshoz azonos tulajdonosok személyén keresztül, egymás fölötti ellenőrzés révén, harmadik fél által történő közös tulajdonlás vagy ellenőrzés útján, továbbá rokoni kapcsolatban álló személyeken, avagy ezek üzleti kapcsolatain keresztül.

 • Kartávolság (Arm’s-length)

  Kartávolság (Arm’s-length)

  Befolyásmentesség: Magánszemélyek, vagy cégek közötti, tisztán gazdasági megfontolásokon alapuló együttműködés. Minden más tényező hatása (mint pld. közös tulajdonos, anya- és leányvállalati kapcsolat a cégek között, családi kapcsolatok vagy magánszemélyek közötti üzleti kapcsolatok) kizárva.

 • Karvalytőkés (Vulture capitalist)

  Karvalytőkés (Vulture capitalist)

  Negatív jelző egy olyan befektetőre, aki csak a gyorsan megszerezhető pénz szagát érzi és nem eszközöl komoly befektetéseket a hosszútávú növekedést ígérő cégekbe.

 • Későbbi fázis (Later stage)

  Későbbi fázis (Later stage)

  Expanzív tőkeként, helyettesítő tőkeként és kivásárlási tőkeként nyújtott befektetés.

  Vesd össze: Kezdeti fázis.

   

 • Készpénz alternatíva (Cash alternative)

  Készpénz alternatíva (Cash alternative)

  Az ajánlattevő a kiszemelt cég részvényeseinek választási lehetőséget kínál az ajánlattevő értékpapírjai és a készpénz között. A készpénz rész neve készpénz alternatíva.

 • Készpénz-áramlás (Cash flow)

  Készpénz-áramlás (Cash flow)

  Az adózás és az értékleírás utáni nettó haszon, plusz nem pénzbeli tételek.

 • Kezelt tőke (Capital under management)

  Kezelt tőke (Capital under management)

  Az alapkezelőnél további befektetések céljára rendelkezésére álló pénzeszközök és a már korábban befektetett, de még nem értékesített vagyon (bekerülési áron számolt) összege.

 • Kézelvétel (irányítástól távolmaradás) (Hands-off)

  Kézelvétel (irányítástól távolmaradás) (Hands-off)

  Egy olyan magántőke-befektetés, amikor a befektető csak tőkét ad és tapasztalatával, tudásával nem vesz részt a cég működtetésében.

 • Kézrátétel (részvétel az irányításban) (Hands-on)

  Kézrátétel (részvétel az irányításban) (Hands-on)

  Egy olyan magántőke befektetés, amikor a befektető tőkével, vezetési tanácsokkal és személyes közreműködéssel is hozzájárul a portfoliócég működtetéséhez.

 • Kiégési ütem (Burn rate)

  Kiégési ütem (Burn rate)

  Azt a pénzköltési ütemet jelöli, amellyel a portfóliócég felöli a belé fektetett tőkét.

 • Kiegyensúlyozott alapok (Balanced fund)

  Kiegyensúlyozott alapok (Balanced fund)

  Olyan kockázati tőkealap, mely életciklusuk kezdeti és fejlődő / növekedési szakaszában lévő cégekbe egyaránt befektet, egyik szakaszra sem specializálódva.

 • Kifizetések (Disbursement)

  Kifizetések (Disbursement)

  (US) A befektetési összegek átkerülése a magántőke-alapokból a portfólió cégekbe.

 • Kiírás (leírás nullára) (Write-off)

  Kiírás (leírás nullára) (Write-off)

  A portfóliócég értékének nullára történő leírása. Azt jelenti, hogy a befektetésnek már nincs értéke és a befektetőknek jár?ó osztalék nulla vagy negatív érték.

 • Kilépés (Exit)

  Kilépés (Exit)

  A magántőke-alap befektetéseinek megszüntetése. A kilépés különböző lehetőségei: szakmai befektetőnek történő értékesítés; tőzsdei forgalomba hozatal (beleértve az első tőzsdei megjelenést); befektetés leírása; az elsőbbségi részvények, hitelek visszafizetése; eladás más kockázati tőkésnek, vagy pénzintézetnek.

 • Kilépési stratégia (Exit strategy)

  Kilépési stratégia (Exit strategy)

  Egy magántőke-alap vagy befektető stratégiája a befektetés lezárására, a befektetés megszüntetésére és a maximális hozam elérésére.

 • Kisbefektető (Retail investor)

  Kisbefektető (Retail investor)

  Egy nem intézményi befektető, aki saját számlájára vásárol értékpapírokat.

 • Kiszorítás (Squeeze-out)

  Kiszorítás (Squeeze-out)

  Kötelező érvényű előírás, melynek értelmében a részvényesek meghatározott hányadának támogatását élvező befektető megveheti a kiszemelt cég többi részvényét.

 • Kivásárlás (Buyout)

  Kivásárlás (Buyout)

  Olyan tranzakció, mely egy cég, vagy üzletrész jelenlegi tulajdonosától (eladótól) való megszerzésére irányul.

  Lásd még: Vezetői kivásárlás (MBO), Vezetői bevásárlás (MBI), Intézményi kivásárlás (IBO), Hitellel történő kivásárlás (LBO).

 • Kivásárlási alap (Buyout Fund)

  Kivásárlási alap (Buyout Fund)

  Olyan alapok, melyek stratégiája más cégek megszerzésére irányul. Ide tartozhatnak még az un. mezzanine alapok is, melyek a kivásárlás finanszírozásához szükséges további (rendszerint un. alárendelt) tőkét biztosítják, amihez gyakran az árfolyam emelkedésből származó haszon egy részéhez való jog is kapcsolódik.

 • KKV (SME)

  KKV (SME)

  A vállalkozások méret szerinti vagylagos csoportosítása az alábbi kategóriákba: mikrovállalkozás, kisvállalkozás és közepes méretű vállalkozások. E cégeket leegyszerűsítve gyakran kis- és középvállalkozásoknak nevezik. A csoportosítás az alkalmazotti létszám, árbevétel, vagy mérlegfőösszeg, illetve tulajdonosi kör alapján történik. Az EU nómenklatúra szerint a létszám feltételek: középvállalkozás kevesebb, mint 250 fő, kisvállalkozás  ha kevesebb, mint 50 fő, mikro vállalkozás 10 fő alatt.  Emellett középvállalatnál az árbevétel kevesebb, mint 50 millió euro vagy a mérlegfőösszeg 43 millió euro alatti; kisvállalkozásnál az árbevétel vagy mérlegfőösszeg kevesebb, mint 10 millió euro; mikrovállalkozásnál az árbevétel vagy mérlegfőösszeg kevesebb, mint 2 millió euro. Emellett figyelembe kell venni a tulajdonosi kör hatása miatt alkalmazandó speciális szabályokat is.

 • Kockázati tőke (Venture capital)

  Kockázati tőke (Venture capital)

  Olyan professzionális befektetés, mely a tulajdonossal társulva finanszíroz egy korai fázisban (azaz magvető vagy induló fázisban) levő vállalkozást. A befektető a magasabb kockázatért cserébe az átlagosnál magasabb hozamot vár el.

  Lásd még: Magántőke, Kockázati tőkés.

 • Kockázati Tőke Irányelvek;  Kockázati Finanszírozási Irányelvek (Risk Capital Guidelines, RCG; Risk Finance Guidelines, RFG)

  Kockázati Tőke Irányelvek;  Kockázati Finanszírozási Irányelvek (Risk Capital Guidelines, RCG; Risk Finance Guidelines, RFG)

  Az Európai Bizottság 2006-ban közösségi iránymutatást készített a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati tőkebefektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról Kockázati Tőke Irányelvek (Risk Capital Guidelines, RCG) néven. Az irányelvek elvárásokat tartalmaznak a kockázati tőkealapokra, ezek kezelőire, valamint a tőkebefektetésben részesülő cégekre. 2014-ben új Kockázati Finanszírozási Irányelvek (Risk Finance Guidelines, RFG) váltották fel a 2006 óta érvényben lévő, 2011-ben módosított korábbi szabályozást. Ez kiterjesztette az állami támogatásban részesíthető vállalkozások körét, növelte a nekik juttatható támogatás volumenét, megszüntette a támogatott és nem támogatott területek közötti különbségtételt, rugalmasan hozzáigazította a cégek fejlődési fázisaihoz a megkövetelt privát hozzájárulás mértékét, elfogadta a tőke helyettesítésére szolgáló befektetéseket, valamint megszüntette a finanszírozásra használandó eszközök fajtái közötti megkülönböztetést.

 • Kockázati tőkés (Venture Capitalist)

  Kockázati tőkés (Venture Capitalist)

  Egy magántőke-alap kezelője, aki felelős a kockázati tőkének egy meghatározott portfóliócégbe történő befektetéséért. A kockázatitőke-befektetésekre jellemző (un. kézrátétel keretében), hogy a kockázati tőkés nem csak részvénytőkét visz be a cégbe (vagyonfedezet kikötése nélkül), hanem értékes szaktudásával, kapcsolatrendszerével és stratégiai tanácsaival is segíti a céget.

 • Korai fázis (Early-stage)

  Korai fázis (Early-stage)

  A vállalkozás kezdeti és felfutási fázisa.

  Lásd: Magvető, Induló, Vesd össze: Későbbi fázis.

 • Korai fázist finanszírozó alapok (Early Stage Fund)

  Korai fázist finanszírozó alapok (Early Stage Fund)

  Olyan kockázati tőkealapok, melyek életciklusuk korai fázisában lévő cégekbe történő befektetésekre specializálódnak
 • Korlátlan felelősségű partner (Alapkezelő) (General partner)

  Korlátlan felelősségű partner (Alapkezelő) (General partner)

  Egy magántőkealap olyan partnere, akinek korlátlan a személyes felelőssége a korlátolt felelősségű társulás tartozásaiért és kötelezettségeiért, és akinek joga van részt venni az alap vezetésében.

 • Korlátolt felelősségű partner (befektető) (Limited partner)

  Korlátolt felelősségű partner (befektető) (Limited partner)

  Egy befektető egy korlátolt felelősségű társulásban (pld. magántőke-alapban.

  Vesd össze: Korlátlan felelősségű befektető (alapkezelő).

 • Korlátolt felelősségű társulás (Limited partnership)

  Korlátolt felelősségű társulás (Limited partnership)

  A legtöbb kockázati- és magántőke-alap által választott jogi forma. A társulás általában egy meghatározott időtartamra jön létre. Tagjai az alapkezelő (rendszerint az alapkezelő cég, melynek felelőssége korlátlan) és a korlátolt felelősségű tagok (befektetők, akiknek korlátozott a felelőssége, és akik nem vesznek részt a cég napi működtetésében). Az alapkezelő alapkezelői díjat kap, valamint megkapja a profitnak egy adott százalékát. A befektetők jövedelemhez, árfolyamnyereséghez és adókedvezményekhez jutnak. Az alapkezelő (cég) a társulási szerződésben lefektetett üzletpolitika szerint vezeti az alapot. A szerződés tartalmazza a befektetők és az alapkezelő által elfogadott feltételeket, díjakat, konstrukciókat.

 • Korlátozó kötelezettségvállalás (Restrictive covenant )

  Korlátozó kötelezettségvállalás (Restrictive covenant )

  A kockázati tőke esetében egy olyan megállapodás, amelyben a befektetési célvállalat, vagy egy magántőke-alap képviselői vállalják, hogy nem folytatnak konkurens tevékenységet.

 • Korlátozott felelősségű társaság (nem azonos a Kft.-vel) (Limited Partnership)

  Korlátozott felelősségű társaság (nem azonos a Kft.-vel) (Limited Partnership)

  Partner (LP) a vagyoni hozzájárulás megfizetésére kötelezett fél, míg a General Partner (GP) a társaság működtetéséért felelős fél.
 • Kötelezettségvállalás (Commitment)

  Kötelezettségvállalás (Commitment)

  Egy befektető kötelezettségvállalása arra, hogy az alapkezelő kérése esetén meghatározott összegű további tőkét bocsát a magántőke-alap rendelkezésére.

  Lásd: Lehívás.

 • Kötelezettségvállalás (Covenants)

  Kötelezettségvállalás (Covenants)

  Egy megállapodás, amelynek alapján a cégnek bizonyos tevékenységeket el kell végeznie, vagy tartózkodnia kell bizonyos tevékenységek végzésétől egy adott időszakban. A kötelezettségvállalások általában hatályban maradnak mindaddig, amíg a befektető egy adott számú részvénnyel rendelkezik, és lejárhatnak bizonyos események bekövetkeztekor, így például nyilvános forgalomba hozatalkor. A megerősített kötelezettségvállalásokat a cégnek kötelező megtennie. Ilyen például az adók, biztosítások fizetése, a cég működésének fenntartása, stb. A negatív kötelezettségvállalásokat a cégnek nem szabad megtennie. Ilyen például az egyesülési tilalom, az eszközök értékesítése vagy beszerzése, kötelezvények kibocsátása stb.

 • Kötvény (Bond)

  Kötvény (Bond)

  Egy hiteltartozást megtestesítő kötelezvény, melyet sokszor a kibocsátó tulajdonára vagy vagyontárgyára bejegyzett jelzálogjoggal biztosítanak.

 • Követő befektetés (Follow-on investment)

  Követő befektetés (Follow-on investment)

  Egy, a kockázati tőkés által már korábban is finanszírozott portfólió cégbe történő újabb befektetés.

  Vesd össze: Kezdeti befektetés.

 • Közös Európai Források Mikro-, Kis- és Középvállalkozások számára, JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, JEREMIE)

  Közös Európai Források Mikro-, Kis- és Középvállalkozások számára, JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, JEREMIE)

  Az Európai Bizottságnak az Európai Beruházási Alappal (EIF) közös kezdeményezése olyan pénzügyi eszközök felhasználásának ösztönzésére, amelyek javítják a mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését. A kezdeményezés nyomán az EU-tagállamok az európai strukturális alapokból a számukra kijelölt keretek egy részét felhasználhatják visszatérítendő forrásként kölcsön, garancia, illetve kockázati tőke nyújtására. A kockázati tőkeként befektetett állami források privát befektetők által is finanszírozott közös (joint) kockázati tőkealapokba kerülnek, vagy privát befektető nélküli társbefektető (co-finance) kockázati tőkealapokhoz, amelyek csak privát befektetőkkel együtt hajthatnak végre befektetéseket.

 • Közvetlen nyilvános ajánlattétel (Direct public offering)

  Közvetlen nyilvános ajánlattétel (Direct public offering)

  Olyan nyilvános ajánlattétel, ahol a részvényeket nem közvetítőkön keresztül, hanem közvetlenül a befektetőknek adják el.

 • Kumulált elsőbbségi részvény (Cumulative preferred stock)

  Kumulált elsőbbségi részvény (Cumulative preferred stock)

  Olyan elsőbbségi részvények, melyek azt biztosítják, hogy ha egy vagy több osztalékfizetés nem történik meg, a halmozódott osztalékok kifizetésre kerülnek a cég rendes részvényeire járó osztalék kifizetése előtt.

 • Kumulált osztalék (Cumulative dividend)

  Kumulált osztalék (Cumulative dividend)

  Olyan osztalék, mely nem lett kifizetve időben, ám teljes egészében ki kell fizetni, mielőtt még a cég rendes részvényeire járó osztalék kifizetésére sor kerülne.

 • Kvázi részvény (Quasi-equity)

  Kvázi részvény (Quasi-equity)

  A kvázi részvények olyan értékpapírokat, mint a beváltható részvényesi hitelek, hitellevelek, elsőbbségi részvények. Ezek az értékpapírok alárendeltek (nem biztosítottak) és kilépéskor beválthatók.

 • Lehívás (Drawdown)

  Lehívás (Drawdown)

  Amikor a befektetők elkötelezik magukat, hogy finanszíroznak egy magántőke-alapot, akkor lehet, hogy nincs szükség a teljes összeg azonnali befizetésére. A tőke egy részét csak később hívják le. A lehívott részt befizetett tőkének nevezik.

  Lásd: Kötelezettségvállalás, Jegyzett tőke.

 • Leírás (Write-down)

  Leírás (Write-down)

  A befektetés értékének csökkentése.

 • Letét (Collateral)

  Letét (Collateral)

  A hiteltartozás visszafizetéséig elzálogosított eszközök elnevezése. Ha az adós nem fizeti vissza a tartozását, a hitelezőnek joga van lefoglalni és értékesíteni a letétet, hogy a tartozást ki tudja egyenlíteni belőle.

 • Leválasztás (Spin-off)

  Leválasztás (Spin-off)

  A cég egy osztályának vagy részlegének eladása, önálló céggé alakítása.

 • Lezárás (Closing)

  Lezárás (Closing)

  A lezárás akkor történik meg, amint a magántőke-alapba egy meghatározott mennyiségű pénz lekötésre került. Több közbülső lezárásra is sor kerülhet, mielőtt az alap véglegesen lezárásra kerül.

 • Lift prezentáció (Elevator Pitch)

  Lift prezentáció (Elevator Pitch)

  Megmutatja, hogy egy liftben történő utazás idejével összehasonlítva, mennyi időre van szüksége egy vállalkozásnak arra, hogy az üzlet iránt egy befektető figyelmét felkeltse.

 • Londoni Bankközi Ajánlati Kamatszint (LIBOR) (London Inter-bank Offer Rate (LIBOR)

  Londoni Bankközi Ajánlati Kamatszint (LIBOR) (London Inter-bank Offer Rate (LIBOR)

  Az a kamatláb, melyet a legnagyobb nemzetközi bankok számítanak fel egymásnak a londoni bankközi piacon a hitelekért. Ezt a kamatot veszik alapul a bankközi piacon kívüli hitelügyletek beárazásához.

 • Magáncég (Nem nyilvánosan jegyzett cég) (Private company)

  Magáncég (Nem nyilvánosan jegyzett cég) (Private company)

  Olyan cég, melynek törzsrészvényei viszonylag kevés magánszemély birtokában vannak és kívülállók számára általában nem hozzáférhetőek.

 • Magántőke (Private equity)

  Magántőke (Private equity)

  A magántőke tőzsdén nem jegyzett cégek számára biztosít részvénytőkét. A magántőkét új termékek kifejlesztésére, új technológiák bevezetésére, forgótőke bővítésére, felvásárlásokra, vagy a cég mérlegének javítására nyújtják. A magántőke-befektetés a tulajdonosi viszonyokat illetve a cég vezetését is átrendezheti. Egy családi vállalkozásban az utódlás, vagy tapasztalt vezetők ki- és bevásárlásai szintén megoldhatók magántőke bevonásával. A kockázati tőke szigorúan véve csak egy részhalmaza a magántőkének, a cégek indításához, korai fázisban történő fejlesztéséhez vagy terjeszkedéséhez használt magántőke-befektetéseket nevezik így.

  Lásd: Kockázati tőke, Kockázati tőkebefektető.

 • Magas hozamú kötvények (High yield bonds)

  Magas hozamú kötvények (High yield bonds)

  Hasonlóan a mezzanine finanszírozáshoz, áthidalja a finanszírozási rést a elsőbbségi adósságlevelek és a részvény között. A magas hozamú kötvények elsőbbségi alárendelt hitelek, nincsenek a cég vagyonával biztosítva, ezért magasabb hozamot ígérnek, mint az elsőrangú (elsőbbségi) követelések.

 • Magvető fázis (Seed stage)

  Magvető fázis (Seed stage)

  Kutatáshoz, tervezéshez, a koncepció kialakításához a vállalkozás induló fázisa előtt folyósított finanszírozás.

  Lásd: Korai fázis.

 • Maradványérték (Residual Value)

  Maradványérték (Residual Value)

  Az alapban levő vagyon költségektől és jutalékoktól megtisztított becsült értéke.

 • Másodlagos alapok alapja (Secondary fund of funds)

  Másodlagos alapok alapja (Secondary fund of funds)

  Lásd: Alapok alapjai (esernyőalapok).

 • Másodlagos befektetés (nem azonos a második körös befektetéssel) (Secondary Investment)

  Másodlagos befektetés (nem azonos a második körös befektetéssel) (Secondary Investment)

  Olyan kockázati- és magántőke-befektetés, amikor egy alap felvásárol egy meglévő kockázati- vagy magántőke-alapban levő (közvetlen) befektetési portfóliót, vagy egy befektetőnek ezekben az alapokban már meglévő pozícióit.

 • Másodlagos befektetés (Secondary investment)

  Másodlagos befektetés (Secondary investment)

  Olyan befektetés, amikor egy alap felvásárol egy meglévő magántőke-alapban levő közvetlen befektetési portfóliót, vagy egy befektetőnek ezekben az alapokban már meglévő pozícióit.

 • Másodlagos értékesítés (Secondary sale)

  Másodlagos értékesítés (Secondary sale)

  Egy portfóliócégben lévő magántulajdon vagy korlátozott forgalomképességű tulajdon értékesítése más befektetőknek.

 • Másodlagos kibocsátás (vagy másodlagos ajánlattétel) (Secondary distribution (or secondary offering) )

  Másodlagos kibocsátás (vagy másodlagos ajánlattétel) (Secondary distribution (or secondary offering) )

  Nem az eredeti kibocsátó, hanem egy részvényes kínálja nyilvános értékesítésre a birtokában lévő részvényeket. Néha általános értelemben a másodlagos kibocsátás fogalmát az első tőzsdei megjelenés kivételével mindenfajta jegyzési felhívásra használják.

  Vesd össze: Elsődleges kibocsátás

 • Másodlagos kivásárlás (Secondary Buyout)

  Másodlagos kivásárlás (Secondary Buyout)

  A vállalati részvények kockázati- vagy magántőke-alap általi eladása egy másik kockázati- vagy magántőke-alap számára. Egy befektető kiszállásakor a portfoliótársaságban lévő részesedését egy másik pénzügyi befektető vásárolja meg.

 • Másodlagos piac (Secondary market)

  Másodlagos piac (Secondary market)

  Olyan kereskedés vagy tőzsde, ahol a részvényeket a kibocsátásukat követően adják-veszik. Ezzel szemben az elsődleges piacon a befektetők közvetlenül a kibocsátótól veszik meg a részvényeket.

 • Másodrangú elsőbbségi részvények (Second preferred stock)

  Másodrangú elsőbbségi részvények (Second preferred stock)

  Olyan elsőbbségi részvények, melyek az osztalékhoz és a vagyonhoz jutás vonatkozásában más elsőbbségi részvényekhez képest kevesebb jogot biztosítanak.

 • Medián (közép) IRR (Median IRR)

  Medián (közép) IRR (Median IRR)

  Az alapokat csökkenő belső megtérülési ráta szerint rangsoroló táblázatban a középen megjelenő érték.

 • Megvalósulási arányok (Realisation ratios)

  Megvalósulási arányok (Realisation ratios)

  Olyan mérőszámok, melyek a belső megtérülési ráta mellett a befektetés teljesítményét mutatják. Megvalósulási mutatók: a Befizetett tőkére vetített jövedelem (D/PI) a Befizetett tőkére vetített maradványérték (RV/PI) és a Befizetett tőkére vetített teljes érték (TV/PI). Ezek a befektetett tőke megtérülésének mutatói. Ezek a mutatók nem veszik számításba a pénz értékének időbeli változását.

 • Megvalósulási ráta (Realised multiple)

  Megvalósulási ráta (Realised multiple)

  A teljes nyereség/veszteség és a befektetés költségének aránya.

 • Mentőöv (vagy megfordító) finanszírozás (Rescue (or turnaround))

  Mentőöv (vagy megfordító) finanszírozás (Rescue (or turnaround))

  Üzleti nehézségekkel küzdő cég részére a növekedési pályára történő visszaállítása céljából folyósított finanszírozás.

 • Mezzanine finanszírozás (Mezzanine finance)

  Mezzanine finanszírozás (Mezzanine finance)

  A részvény és a biztosított adósságlevél közötti hitelfinanszírozási forma. Lehet biztosítók nélküli vagy a biztosítókhoz korlátozott hozzájutást nyújtó formájú.

  Jellemzően az utána járó hozam egy része halasztva kerül kifizetésre, göngyölítve, természetben, részvények vagy tulajdonrész átadás formájában. A mezzanine alap mezzanine finanszírozásra specializálódott alap.

  Vesd össze: Magas hozamú kötvények.

 • Nagy növekedési képességű cégek (High Growth Firms)

  Nagy növekedési képességű cégek (High Growth Firms)

  Olyan gyorsan növekvő cégek, amelyek három éven keresztül legalább évi 50%-kal képesek növelni a forgalmukat, s amelyek a megfigyelési időszak kezdetén legalább tíz főt foglalkoztatnak.

 • Negyed (Kvartilis) (Quartile)

  Negyed (Kvartilis) (Quartile)

  Az a belső megtérülési ráta, mely az alapok megtérülési ráta szerinti rangsorában a legalsótól egynegyedre felfelé (alsó negyed) vagy a legfelsőtől egynegyednyire lefelé (felső negyed) található.

 • Nem független alap (Captive fund)

  Nem független alap (Captive fund)

  Olyan alap, ahol az alapkezelő legnagyobb részvényese, vagyis az anyavállalat bocsátja az alap rendelkezésére a tőke túlnyomó részét és forgatja vissza a hozamot az alapba.

  Vesd össze: Részben ellenőrzött alap, Független alap.

 • Nem ügyvezető igazgató (NED) (Non Executive Director (NED))

  Nem ügyvezető igazgató (NED) (Non Executive Director (NED))

  Az igazgatótanács olyan tagja, akinek nincs vezető funkciója a kibocsátó cégben.

 • Nyilatkozat (Memorandum)

  Nyilatkozat (Memorandum)

  A tőkegyűjtés folyamán az alapkezelő által összeállított dokumentum. Ez az írás a potenciális befektetőknek szól és többek között az alapkezelők korábbi eredményeit, a határidőket, a feltételeket, valamint a befektetési stratégiát mutatja be.

 • Nyíltvégű alap (Open-end fund)

  Nyíltvégű alap (Open-end fund)

  Olyan alap, amelyik annyi részvényt ad el, amennyit a befektetők igényelnek.

  Vesd össze: Zártvégű alap, Befektetési alap.

 • Nyilvános jegyzési felhívás (Public offering)

  Nyilvános jegyzési felhívás (Public offering)

  Egy részvény széles befektetői körnek szóló jegyzési ajánlata. A nyilvános jegyzési felhívás definíciója országonként eltérő, de általában magában foglalja azt, hogy az ajánlattétel nem csak egy korlátozott számú befektetőnek szól, a befektetést népszerűsítő road-show-t nem csak egy korlátozott számú hallgatóság látogathatja, illetve hogy az ajánlatot nyilvánosan meghirdetik.

  Lásd: Első tőzsdei megjelenés.

 • Nyugalmi tényező (Comfort factor)

  Nyugalmi tényező (Comfort factor)

  Egy mutató, ami azt mutatja meg, hogy egy befektető az üzlet körültekintő vizsgálatával (pld. vevőkapcsolatok, termékek megítélése, hatósági minősítése) milyen mértékben tudja csökkenteni a kockázatát. A nyugalmi tényezőt gyakran a átvilágítási jelentések (due diligence reports) hordozzák magukban.

 • Opció (Option)

  Opció (Option)

  Egy szerződéses jog, ami biztosítja valaminek (például részvénynek) egy jövőbeli időpontban vagy időszakban, meghatározott áron történő megvásárlását.

 • Opciós készlet (Option pool)

  Opciós készlet (Option pool)

  A nem nyilvánosan jegyzett cég alkalmazottai számára biztosított részvények száma.

 • Osztalékfedezet (Dividend Cover)

  Osztalékfedezet (Dividend Cover)

  Megmutatja, hogy évente hányszor kerülhetett volna sor osztalékfizetésre az éves profitból. Minél magasabb ez a mutató, annál biztonságosabb a befektetés.

 • Osztalékfizetés (Distribution)

  Osztalékfizetés (Distribution)

  Az alapból befolyt jövedelem felosztása a befektetők között. A magántőke-alap befektetőinek kifizetett összeg.

 • Pénzmozgás előtti értékelés (Pre-money valuation)

  Pénzmozgás előtti értékelés (Pre-money valuation)

  Egy újabb finanszírozási forduló előtti vállalatértékelés.

  Vesd össze: Pénzmozgás utáni értékelés.

 • Pénzmozgás utáni értékelés (Post-money valuation)

  Pénzmozgás utáni értékelés (Post-money valuation)

  Egy cég pénzügyi értékelése közvetlenül az utolsó finanszírozási forduló után.

  Lásd: Pénzmozgás előtti értékelés.

 • Piaci középár (Mid-market value)

  Piaci középár (Mid-market value)

  Az eladási és a vételi árajánlat átlaga.

 • Portfólió társaság (vagy befektetési céltársaság) (Portfolio company (or investee company)

  Portfólió társaság (vagy befektetési céltársaság) (Portfolio company (or investee company)

  Olyan cég vagy gazdasági egység, melybe egy magántőke-alap közvetlenül befektet.

 • Portfólióban tartás ideje (Holding period)

  Portfólióban tartás ideje (Holding period)

  Az az időtartam, amíg egy befektetés az alap portfóliójában marad. Jelentheti azt az időtartamot is, ameddig meg kell tartani egy befektetést ahhoz, hogy a befektető árfolyamnyereség adókedvezményre legyen jogosult.

 • Pulyka (Turkey)

  Pulyka (Turkey)

  Gyengén teljesítő részvények értékesítésére vonatkozó ajánlat.

 • Ratchet/Mozgó skála (Ratchet/sliding scale)

  Ratchet/Mozgó skála (Ratchet/sliding scale)

  Olyan juttatás, melyet a befektetési céltársaság vezetőitől a befektetők visszakövetelhetnek, amennyiben a vállalati tervek nem teljesülnek.

 • Részben ellenőrzött alap (Részben független alap) (Semi-captive Fund)

  Részben ellenőrzött alap (Részben független alap) (Semi-captive Fund)

  Olyan alap, melynek tőkéje döntő hányadát a fő részvényes jegyzi, de jelentős tőkehányad származik harmadik féltől is.

  Vesd össze: Ellenőrzött alapok, Független alapok.

 • Részvény (Equity)

  Részvény (Equity)

  Tulajdonosi részesedés egy cégben. A befektetőknek kiállított részvények testesítik meg.

 • Részvények / Részvénycsomag (Common shares/stock)
 • Részvényopció (Stock option)

  Részvényopció (Stock option)

  Egy személy azon joga, hogy egy részvényt adott áron megvásárolhasson. A részvényopció a dolgozók ösztönzésének és javadalmazásának elterjedt eszköze. A dolgozó opciót kap arra, hogy a részvényeket egy adott áron (az opció nyújtásakor érvényes piaci áron vagy ennél alacsonyabb áron) egy meghatározott időszakon belül megvehesse. A részvényopció bevált eszköz új cégeknél a tehetséges szakemberek megnyerésére.

 • Részvényügylet (Share deal)

  Részvényügylet (Share deal)

  Vállalatfelvásárlás a cég részvényeinek megvásárlásával.

  Vesd össze: Eszközértékesítés.

 • Részvényvásárlási megállapodás (Share purchase agreement)

  Részvényvásárlási megállapodás (Share purchase agreement)

  Olyan megállapodás, melynek keretében egy vagy több vásárló megvásárolja egy vagy több kiszemelt cég részvényeit egy vagy több eladótól. A szerződés tartalmazza az eladásra kerülő részvények típusát, mennyiségét, a vonatkozó nyilatkozatokat és garanciákat, a hibás teljesítés esetén járó kártérítést, valamint záradékokat (mint például ami az eladó számára előírja a vásárlóval való verseny tilalmát).

 • Sajáttőke arány (Equity ratio)

  Sajáttőke arány (Equity ratio)

  A bankok által az eladósodási plafon kiszámítására használt egyik mutató. Kiszámításakor a nettó részvényállományt osztják el a cég teljes vagyonával. A bankok az egyes gazdasági ágazatokban a részvényesektől elvárt minimális finanszírozás szintjére különböző mércéket állapítanak meg.

 • Sorrend (Sequence)

  Sorrend (Sequence)

  Az alapok sorba rendezése a létrehozás időrendje szerint. Sorrendben az első az az alap, amelyet az alapkezelő csapat elsőnek hozott létre, függetlenül a csoportban levő szakemberek egyéni tapasztalatától. Ezt követik az alapkezelő további alapjai (II. III. IV. stb).

 • Szabad pénzáramlás (Free cash flow)

  Szabad pénzáramlás (Free cash flow)

  Szabad pénzáramlás tartalmazza a cég adózás utáni működési nyereségét, plusz a nem pénzbeli tételeket (pld. amortizációs leírások), levonva a forgótőkébe, a vagyontárgyakba, a telephelybe vagy berendezésekbe és az egyéb vagyonelemekbe történt befektetéseket.

 • Szakmai befektetőnek történő eladás (Trade sale)

  Szakmai befektetőnek történő eladás (Trade sale)

  A cég részvényeinek szakmai befektetőknek történő eladása.

 • Szándéknyilatkozat (Letter of Intent)

  Szándéknyilatkozat (Letter of Intent)

  A magántőke-befektető által a befektetésre kiszemelt cégnek írt levél a befektető azon szándékáról, hogy a céggel kapcsolatos valamilyen tranzakcióban részt kíván venni. Ez gyakran időben megelőzi a megállapodás feltételeinek tárgyalását és jogilag úgy alakítják ki, hogy az nem jelent elkötelezettséget egyik fél számára sem.

  Lásd: Feltétel jegyzék.

 • Szavatosságválallások (Representations and Warranties (“Reps and Warranties”) )

  Szavatosságválallások (Representations and Warranties (“Reps and Warranties”) )

  Egy vagy több eladásra kerülő cég eladója nyilatkozik a cég pénzügyi, jogi és kereskedelmi helyzetével kapcsolatban, a kibocsátandó értékpapírokkal kapcsolatban, a tulajdonukban és használatukban levő eszközökkel kapcsolatban, valamint a kötelezettségeikkel kapcsolatban. Kijelenti és szavatolja, hogy az adott időpontban tett szavatosságvállalásai a valóságnak megfelelőek, igazak és helyesek. A nyilatkozatok és garanciák szerves részei a tranzakció típusától függően egy részvényeladási szerződésnek, jegyzési megállapodásnak, vagy eszközértékesítési szerződésnek. Ha a szavatosságvállalásban vállaltakat megszegik, akkor a kedvezményezett kártérítésre tarthat igényt.

 • Szépségrevü (Beauty parade)

  Szépségrevü (Beauty parade)

  Egy elterjedt módszer a befektetőt kereső cég részéről a pénzügyi és más professzionális szolgáltatást nyújtó cég kiválasztására. A befektetőt kereső cég rendszerint egy listát állít össze a potenciális szolgáltatókról, akiket ezt követően felhív ajánlattételre.

 • Sziklaszilárd jog (Időponthoz kötött átruházás) (Cliff Vesting)

  Sziklaszilárd jog (Időponthoz kötött átruházás) (Cliff Vesting)

  Néhány részvényopció és nyugdíjprogram jellemzője. Részvényopciónál azt jelenti, hogy a munkáltató által felkínált összes részvényopció egy adott naptól a dolgozó rendelkezésére áll, nem pedig folyamatosan válik elérhetővé számára. Nyugdíj megállapodásoknál azt jelenti, hogy a munkáltató által biztosított valamennyi juttatás egy adott naptól kezdődően, s nem pedig folyamatosan megy át a dolgozó tulajdonába.

  Lásd: Részvényopciók.

 • Szindikálás (Syndication)

  Szindikálás (Syndication)

  Kockázati tőkebefektetők egy csoportjának együttes befektetése egy befektetési céltársaságba.

 • Szórás (Standard deviation)

  Szórás (Standard deviation)

  Statisztikai érték, mely azt mutatja, hogy egy adathalmaz hány eleme tér el a középértéktől.

 • Teljesedés (Completion)

  Teljesedés (Completion)

  Azon időpont, mikor a szerződés az összes előfeltétel teljesülését követően teljesedésbe megy. Általában egyúttal azt a pillanatot is jelöli, amikor a pénzeszközöket a befektetők rendelkezésre bocsátják.

 • Terjeszkedési tőke (Expansion capital)

  Terjeszkedési tőke (Expansion capital)

  Fejlesztési tőkeként is ismert. Egy cég növekedéséhez, terjeszkedéséhez szükséges finanszírozás, amely nem biztos, hogy megtérül vagy profitot termel. Az összeget felhasználhatják a termelési kapacitások bővítésére, piac- vagy termékfejlesztésre, avagy a forgótőke pótlására.

 • Természetbeni kifizetés (PIK) (Payment in kind (PIK))

  Természetbeni kifizetés (PIK) (Payment in kind (PIK))

  Olyan értékpapír, mely megengedi, hogy a kibocsátó az osztalékot vagy a kamatot ugyanolyan kategóriájú részvényekkel fizesse ki.

  Lásd: Mezzanine finanszírozás.

 • Titoktartási és szabadalmi jogokra vonatkozó megállapodás (Confidentiality and proprietary rights agreement (or non-disclosure agreement)

  Titoktartási és szabadalmi jogokra vonatkozó megállapodás (Confidentiality and proprietary rights agreement (or non-disclosure agreement)

  Olyan megállapodás, melyben egy alkalmazott, vevő vagy szállító megígéri, hogy a bizalmas információkat nem ad át harmadik félnek, illetve csak a cég üzletvitelével kapcsolatban használja fel azokat. Amennyiben a megállapodás egy cég és alkalmazottja között jön létre, akkor általában az alkalmazott átengedi az általa a munkaviszonya alatt kifejlesztett találmányokhoz fűződő jogokat a cég számára, és kijelenti, hogy korábbi munkáltatóihoz mér nem fűzi semmiféle korlátozó elkötelezettség.

 • Titoktartási megállapodás (Non-disclosure agreement)

  Titoktartási megállapodás (Non-disclosure agreement)

  Lásd: Titoktartási és szabadalmi jogokra vonatkozó megállapodás.

   

 • Tőke súlyozott átlagköltsége (Weighted average cost of capital)

  Tőke súlyozott átlagköltsége (Weighted average cost of capital)

  A tőke súlyozott átlagköltsége egy olyan diszkontráta, melyet értékelési modellekben használnak, amikor az össztőkéhez történő hozzájárulás arányában számításba veszik az összes befektető opportunity cost-ját (feláldozott hasznát).

 • Tőkebevonási terv (Takedown schedule)

  Tőkebevonási terv (Takedown schedule)

  A magántőke-alap alapító okiratában lefektetett terv arra, hogy miként kerüljenek a részvények a befektetőktől az alapkezelő ellenőrzése alá.

 • Tőkegyűjtés (Fundraising)

  Tőkegyűjtés (Fundraising)

  Az a folyamat, melyben a kockázati tőkebefektetők maguk gyűjtenek tőkét egy alap létrehozásához. Ezek az összegek magán, vállalati vagy intézményi befektetőktől származnak, akik olyan összegek befizetésére vállalnak kötelezettséget, amit majd az alapkezelő fektet be.

  Lásd: Korlátlan felelősségű partner (Alapkezelő), Korlátolt felelősségű partner (Befektető), Kötelezettségvállalás.

 • Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM) (Capital Asset Pricing Model (CAPM)

  Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM) (Capital Asset Pricing Model (CAPM)

  Egy adott cég saját tőke költségének meghatározására használt módszer. Ez az érték függ a kockázatmentes befektetések utáni kamatlábtól, a piaci index hozamától és az értékpapír volatilitásának a teljes piac ingadozásához viszonyított mértékétől.

  Lásd: Beta.

 • Tőkepiaci érték (kapitalizáció) (Market capitalisation (or market cap) )

  Tőkepiaci érték (kapitalizáció) (Market capitalisation (or market cap) )

  A tőkepiaci érték kiszámolásakor a kibocsátott részvények darabszámát szorozzák meg a részvény piaci árával. A tőkepiaci érték számítását elterjedten használják részvénytársaságok értékének kimutatására.

 • Tőketörténet (Equity Story)

  Tőketörténet (Equity Story)

  Az adott részvény erős és gyenge pontjaira vonatkozó háttér információ, mely az intézményi befektetők részvényvásárlásra irányuló érdeklődésének felkeltését, az értékelést és a bankároknak az ügylet alapjaira vonatkozó tájékozódását segíti elő.

 • Tőkével súlyozott belső megtérülési ráta (IRR) (Capital weighted average IRR)

  Tőkével súlyozott belső megtérülési ráta (IRR) (Capital weighted average IRR)

  Alap által kezelt tőke volumenével súlyozott átlagos belső megtérülési ráta (IRR).

 • Tömegfinanszírozás (Crowdfunding)

  Tömegfinanszírozás (Crowdfunding)

  Online platformon keresztül megvalósított finanszírozás, amelyre startup vállalkozók feltöltik projektjeiket, meghatározva a számukra szükséges összeget, célokat és feltételeket. Ily módon sok (magán) befektető kis összeggel is hatékonyan tud finanszírozást biztosítani a projekt megvalósítására, melyért cserébe részesedést, vagy kedvezményt várnak el, de előfordulhat hogy a befektetést adományként nyújtják.

 • Törzsrészvény arány (Common stock ratio)

  Törzsrészvény arány (Common stock ratio)

  A cég törzsrészvényeinek értéke elosztva a cég teljes kapitalizációjával, százalékban kifejezve.

 • Törzsrészvény ekvivalens (Common stock equivalents)

  Törzsrészvény ekvivalens (Common stock equivalents)

  Adósságlevelek és/vagy kvázi részvény jellegű értékpapírok, melyek a vállalat törzsrészvényei jegyzésére jogosítanak, azok részvényre válthatók vagy cserélhetők. A felhígulás vagy az egy részvényre eső osztalék stb. számításakor a törzsrészvények számát gyakran korrigálják, tekintettel a törzsrészvény ekvivalensek átváltásaira.

 • Törzsrészvények (Ordinary shares (or common shares/stock))

  Törzsrészvények (Ordinary shares (or common shares/stock))

  Egy részvénytársaság olyan részvényei, melyekkel a különböző tőzsdéken a befektetők kereskednek. A törzsrészvények tulajdonosai általában szavazhatnak az igazgatóválasztáson és más fontos kérdésekben. Kaphatnak osztalékot a befektetéseik után, de a törzsrészvény nem garantálja a befektetés megtérülését. Ha a cég felszámolásra kerül, a kötvények és az elsőbbségi részvények tulajdonosai elsőbbséget élveznek velük szemben a kifizetésnél.

 • Tőzsdei kivezetés (Delisting)

  Tőzsdei kivezetés (Delisting)

  Egy cég eltávolítása a tőzsdén jegyzett cégek listájáról.

  Lásd: Tőzsdén jegyzett cégből nem nyilvános (magán)cégbe történő átmenet, Jegyzett részvények kockázati befektetők általi felvásárlása.

 • Tulajdonrész felajánlása kölcsönügyletekben (Mezzanine hitel részvénybiztosítékkal) (Equity kicker)

  Tulajdonrész felajánlása kölcsönügyletekben (Mezzanine hitel részvénybiztosítékkal) (Equity kicker)

  A mezzanine hitel részvény garanciája, ami biztosítja a kilépéskori kifizetést.

 • Unikornis

  Unikornis

  Legalább 1 milliárd dollárra értékelt startupok elnevezése.

 • Utólagos jövedelem (Earn-out)

  Utólagos jövedelem (Earn-out)

  Olyan megállapodás, amelynek értelmében azok a korábbi tulajdonosok is, akik eladták már az üzletrészüket, a cég teljesítményétől függő további kifizetésekre jogosultak.

 • Vagyon szétbontás (Asset stripping)

  Vagyon szétbontás (Asset stripping)

  Egy felvásárolt cég szétbontása működési és/vagy pénzügyi eszközök eladása útján.

 • Vagyonosztály (Asset class)

  Vagyonosztály (Asset class)

  Befektetési kategóriák, melyeket az eltérő kockázatok, likviditások és hozamok alapján különböztetnek meg.

 • Vállalati DCF modell (Enterprise DCF model)

  Vállalati DCF modell (Enterprise DCF model)

  A DCF modell egy változata, mely a vállalat működését vizsgálja. A jövőbeli szabad pénzmozgás jelenértékét számítja ki a tőkeköltség súlyozott átlagával diszkontálva.

  Lásd: Szabad pénzáramlás, Tőkeköltség súlyozott átlaga.

 • Vállalatirányítás - EVCA vállalatirányítási irányelvek (Corporate Governance - EVCA Corporate Governance Guidelines)

  Vállalatirányítás - EVCA vállalatirányítási irányelvek (Corporate Governance - EVCA Corporate Governance Guidelines)

  Az EVCA által kidolgozott irányelv és gyakorlati útmutató a magán- és kockázatitőke-szektorban működő nem nyilvánosan jegyzett cégek vezetésére és irányítására. Célja, hogy a magán- és kockázatitőke-szektorban a részvényeseknek, az igazgatótanácsi tagoknak, valamint a vezetőknek útmutatást adjon és a helyes irányítás alapelveit meghatározza.

 • Vállalatközi fejlesztőtőke (Corporate venturing)

  Vállalatközi fejlesztőtőke (Corporate venturing)

  Nincs egyetlen, mindenkit kielégítő definíció erre a fogalomra. Ezért megkülönböztetjük az indirekt vállalati befektetést, amikor egy vállalat egy független kockázati tőkealapba fektet be attól, amikor közvetlenül fektet be, azaz egy kisebb, nem jegyzett cégben maga szerez kisebbségi részesedést.

 • Valós opcióértékelés (Real Options Valuation)

  Valós opcióértékelés (Real Options Valuation)

  Ez a modell egy jelenértéket ad a cég számára rendelkezésre álló “valós” opcióknak.

 • Váltó (Commercial paper)

  Váltó (Commercial paper)

  Egy cég vagy bank által a rövidtávú hiteligények fedezésére kiadott, nem biztosított (alárendelt) fizetési kötelezvény (pld. kintlevőségek, raktárfeltöltés fedezésére), jellemzően 2-270 nap lejárattal.

 • Vedd meg és építsd stratégia (Buy-and-build strategy)

  Vedd meg és építsd stratégia (Buy-and-build strategy)

  A portfólióban szereplő cégek aktív, szerves fejlesztése további akvizíciók útján.

 • Versenyző ajánlat (Competing offer)

  Versenyző ajánlat (Competing offer)

  Harmadik fél által azonos időben benyújtott, a felvásárlandó cégre vonatkozó ajánlat.

 • Vételi opció (vagy lehívási jog) (Call option (or call)

  Vételi opció (vagy lehívási jog) (Call option (or call)

  Bizonyos számú értékpapír adott időtartományon belül, meghatározott áron történő megvásárlásához való jog.

  Vesd össze: Eladási opció.

 • Vezető befektető (Lead investor)

  Vezető befektető (Lead investor)

  Az a befektető, aki a részvények többségét jegyzi a magántőke-alapban vagy a szindikált ügyletben.

  Lásd: Szindikált ügylet, Szindikálás.

 • Vezetői bevásárlás (MBI) (Management buy-in (MBI)

  Vezetői bevásárlás (MBI) (Management buy-in (MBI)

  Olyan kivásárlás, amikor kívülről jövő vezetők veszik át a céget. A kívülről jövő vezetők a magántőke-befektetők által rendelkezésre bocsátott tőkével tudják a céget megvenni.

 • Vezetői kivásárlás (MBO) (Management buy-out (MBO)

  Vezetői kivásárlás (MBO) (Management buy-out (MBO)

  Olyan kivásárlás, amikor a megcélzott cég saját korábbi vezetői a magántőke-befektetők nyújtotta tőkéből veszik meg az üzletrészt az eladótól.

 • Visszatérítési opció (Clawback option)

  Visszatérítési opció (Clawback option)

  A visszatérítési opció alapján az alapkezelőnek annyival több tőkét kell visszajuttatnia a befektetőknek, mint amennyivel korábban többet kapott a számára megállapított profithányadnál. Ez biztosítja, hogy ha egy alap kezdetben jobban teljesít mint a vége felé, a befektetők akkor is visszakapják befektetett tőkéjüket, költségeiket és az elvárt hozamot.

 • Visszaváltás (Redemption)

  Visszaváltás (Redemption)

  A cég visszavásárolja értékpapírjait egy befektetőtől. Magántőke-befektetéseknél ez az elsőbbségi részvények vonatkozásában gyakori.

 • Visszaváltható kumulált elsőbbségi részvény (Redeemable cumulative preference share)

  Visszaváltható kumulált elsőbbségi részvény (Redeemable cumulative preference share)

  Az elsőbbségi részvény azon formája, mely azt biztosítja, hogy ha egy vagy több osztalékfizetés elmaradt, akkor ezek az osztalékok halmozódva kifizetésre kerüljenek mielőtt a cég törzsrészvényeire osztalékfizetésre kerülne sor. A visszaváltható kumulált elsőbbségi részvények refinanszíroztathatók mezzanine finanszírozókkal, bankokkal vagy más intézményes hitelezőkkel, de az eredeti befektetők ilyen esetben is hozzájuthatnak befektetésükhöz.

 • Visszavásárlás (Buyback)

  Visszavásárlás (Buyback)

  A cég visszavásárolja saját részvényeit vagy kötvényeit.

 • Visszavásárlási megállapodás (Repurchase agreement)

  Visszavásárlási megállapodás (Repurchase agreement)

  Egy olyan megállapodás, melyben a részvény tulajdonosa beleegyezik abba, hogy az a személy, akitől a részvényeket vásárolta, visszavásárolhatja azokat bizonyos esetekben.

  Magántőke-befektetők által nyújtott finanszírozás esetén a célvállalat alapítóival gyakran kötnek ilyen visszavásárlási megállapodást, melyben megígértetik velük, hogy visszaadják a részvényeiket egy adott áron, amennyiben egy adott időpontot megelőzően elhagyják a céget.

 • Zárolási idő (Lock-up period)

  Zárolási idő (Lock-up period)

  Az az időtartam, amíg a zárolási megállapodás hatályban van. A piaczavarás megakadályozása érdekében a tőzsdei bevezetés szervezői általában a nagyobb részvényesektől 180 napos zárolási időt várnak el. A zárolást általában a vezetőség, az igazgatók és a kockázati tőkebefektetők vonatkozásában alkalmazzák

 • Zárolási megállapodás (Lock-up agreement)

  Zárolási megállapodás (Lock-up agreement)

  A kibocsátó és a cég bizonyos részvényesei közötti megállapodás, melyben a cég azt várja el a részvényeseitől, hogy a bevezetés után bizonyos ideig (zárolási idő) tartózkodjanak részvényeik nyilvános forgalom keretében történő értékesítésétől. Egy kockázati tőkeügylet esetén ez megakadályozza, hogy a cég vezetői és tulajdonosai közvetlenül a tőzsdei bevezetés után eladják részesedésüket. Ennek a korlátozásnak az a magyarázata, hogy egy ilyen eladás megingatná a bizalmat és csökkentené a részvények árfolyamát. A megmaradt részvényesek részvényei így jóval kevesebbet érnének ekkor, mint a tőzsdei bevezetéskor.

 • Zártvégű alap (Closed-end fund)

  Zártvégű alap (Closed-end fund)

  Az alapban meghatározott számú részvény van. Ezek a kezdeti bevezető szakaszban kerülnek kiajánlásra. Ellentétben a nyíltvégű alappal, a zártvégű alap nem bocsát ki és nem vált vissza részvényeket a futamidő alatt folyamatosan.